Last update: 20.11.2020

Манасиева летопис (Ватикански препис)

102v – Добавка При Анастаси цр҃и начѧшѧ бл҃гаре поемати земѧ сиѧ прѣше҃дше ꙋ Бъдынѣ и прѣж҃де поѫшѫ Охри҃дскѫѧ земѧ и посе҃м сиѫ земѧ 124r – Добавка При Костандинѣ брадатѣмь быстыи ꙅ҃ съборъ При семь Кѡстандинѣ цр҃и прѣидошѫ бл҃гаре прѣз Дѹнавъ иотѧшѫ гръкомь земѧ сиѫ въне иже живѫтъ и до нинѣ, разбившеихъ, прѣждеже нарицааше сѧ земѣ сиꙗ Мисїа много же бе счисльни сѫще, испльнишѫ исиѫ странѫ Дѹнавѹ и онѫ до Драча и дале и бѡ власи и сръбле и прочїи въсиединосѫтъ 126v 134r – Добавка 136v – Добавка при семъ Львѣ ц҃ри Кѹмане нападошѫ .....шѫ на ц҃риградъ и на вьсѧ земѧ ижеи потонѫшѫ въ мори избиени гръкыа прочѧѧ блъгаре съсѣкошѫ вьсѧ 138v При семъ Львѣ цр҃и бы҃ кнѧзь бл҃гаромъ, Кардамъ 143r Съи Ни҃кфоръ ц҃ръ изыде на бл҃гарскѫ земѧ при Крꙋмѣ кнѧзи и запръваꙋбопобѣднего и расхыти имѣнїе но симо҃е имъто потомже събра всѧ кроу҃м съсвоими оставши ми ѡ҃т разбоꙗ нападенощиѧ на ц҃рѣ и не тъкмо разби гръкы, нѫ и само м҃ꙋ ц҃рви главѫ ѡ҃трѣза и ѡкова връ҃х еѧ сребро҃м, и вливаѫ вино въ нѧ, дааше б҃лгаро҃м пити 144r Воеводѫ 145r Никифоръ ц҃рь иде҃т на блъгары Крꙋмъ кнѧꙃъ ꙋхвати Никифора ц҃рѣ и ѡтсѣче главѫ его 145v Крꙋ҃м кнѧꙃъ окова главѫ Никифора ц҃рѣ и напиватъ здравицѫ блгаромь до 146r