МАНИФЕСТЪ. НИЙ АЛЕКСАНДРЪ I. СЪ БОЖИЯТА МИЛОСТЬ И НАРОДНАТА ВОЛЯ КНЯЗЪ на СѢВЕРНА и ЮЖНА БЪЛГАРИЯ,
Да бѫде извѣстно на Моя любезенъ народъ, че на 6–ий того жителитѣ на така наречената Источна Румелия слѣдъ свалянието на тамошното досегашно Правителство и избиранието на друго привременно, обявиха съединението на Источна Румелия съ Княжеството и единодушно Ма прогласиха за Князь и на тая область. Като имамъ предъ видъ благото на Българский народъ, неговото горѣщо желание да се слѣятъ двѣтѣ български държави въ една и постиганието на историческата му задача, Азъ признавамъ Съединението за станало и приемамъ отъ сега нататъкъ да бѫдѫ и се именувамъ Князь на Сѣверна и Южна България. Като приемамъ Управлението на тая Българска Область, Азъ обявявамъ, че живота, имота и честьта на всичкитѣ мирни жители, безъ разлика на вѣра и народность, ще бѫдѫтъ запазени и гарантирани. За запазванието на рѣда и тишината сѫ взети всичкитѣ потребни мѣрки и съ нарушителитѣ имъ ще се постѫпва съ всичката строгость на закона. Надѣвамъ се, че любезния Ми Народъ и отъ двѣтѣ страни на Балкана който съ такава радость и ентузиазмъ посрѣщна това велико събитие, ще ми подаде своето съдѣйствие за заягчаванието на святото дѣло, съединението на двѣтѣ Български области въ една държава, и ще бѫде готовъ да направи всичкитѣ жертви и усилия за запазвание на единството и независимостьта на милото ни Отечество. Нека Богъ ни бѫде на помощь въ това трудно и велико предприятие! Издаденъ въ старата Българаска Столица Велико Търново днесь на осмийй Септемврий хиляда и осемстотинъ и осемдесеть и пега година.
АЛЕКСАНДРЪ.