Нашитѣ будители
22.01.2022
плакат от 30–те години

Издание на САВА ТОДОРОВЪ ул. „Алабинска“ – София
Цена 50 лева
Всички права запазени.
Изворъ: https://www.facebook.com/narakovski/posts/314930223797081