Цар Борисъ III
15.10.2022
Връзка: https://www.facebook.com/SpomeniOtTsarstvoBulgaria/posts/pfbid0MWYoG3vRwLEfrNR2cbn1SxzUwdiTJLHM4NXCzKkcknM5S8hLZQURumSKM8dd7yTNl?__tn__=%2CO*F