Found: 35
Молитвата Отче нашь – по Четвероевангелието на царь Їѡанъ Алеѯандръ (14 векъ)
КУБРАТЪ Е ЖИВЪ!
Сп. Кубратъ
Химнъ на Св. Климента
Ст. Чилингировъ
Наредба–Законъ за защита на родната природа
Добруджанската конница
Ив. Вазовъ
Законъ за въвеждане Григорианския календарь
Добруджанската конница
Ив. Вазовъ
Манифест Александръ I 1885
Писмо от Комитет „6-ти септември“ до общинските управления в страната във връзка с инициатива по събиране на сведения за 30-годишнината от Съединението и Сръбско-българската война.
Ферман за учредяването на Българската екзархия
Властите на Османската империя, от името на султан Абдул Азис
Нашъ Капитанъ Бърдаровъ (Песен за капитан Христо Бърдаровъ)
Българскиятъ езикъ
Иванъ Вазовъ
Българио, живѣй!
Иванъ Вазовъ
Къмъ брата си
Христо Ботевъ
Азъ съмъ българче
Иванъ Вазовъ