КОМИТЕТЪ „6-й СЕПТЕМВРИЙ“ ПО ОТПРАЗДНУВАНЕ 30-ГОДИШНИНАТА ОТЪ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ № 2 София, 8 юлий 1915 г. До Общинскитѣ Управления въ Царство България. ————————————————————————— Уважаемий Г-не Кмете. На 20 май н. г. нѣколко отъ останалитѣ живи дѣйци по Съединението на Южна и Севѣрна България, събрани на братска срѣща, рѣшиха да се събератъ всички материали, за да се опише историята на най–крупното събитие отъ новата ни история за назидание на настоящето и грядуще поколѣния, като сѫщеврѣменно се отпразднува по най–тържественъ начинъ на 6 септември н. г., 30-годишнината на това знаменито за насъ събитие. Тая задача биде възложена намъ – 12-члененъ комитетъ. Прѣдъ видъ на горното, молиме Ви: 1. Да вземете грижата, за да се избере единъ комитетъ отъ гражданитѣ ви, който като влезе въ сношение съ нашия, централенъ комитетъ, да се нареди програмата за по-блѣскавото отпразднуване на тоя всенароденъ праздникъ. 2. Да се поканятъ всички дѣйци и съврѣменници отъ оная епоха въ градътъ Ви, да опишатъ подробно, каквото знаятъ, по подготвянето и по изпълнението на това патриотическо дѣло, за личнитѣ тѣхни и на другаритѣ имъ дѣла и спомени, както и да прѣдадатъ било въ оригиналъ или въ прѣписъ, каквито актове, книжа и документи или пъкъ фотографии по съединението притежаватъ. Всичко това да бѫде прѣдадено въ едно кѫсо врѣме чрѣзъ мѣстнитѣ комитети за централния, или пъкъ направо до насъ. Днесъ всѣки знае, че съединението и впослѣдствие българо-сръбската война, въздигнаха България като мѣродавенъ политически факторъ на Балканския полуостровъ и че оттогава ние стѫпихме на собственитѣ си крака като самостоятеленъ народъ. Като сме твърдо увѣрени, че вие високо цѣните горѣизложеното, и че ще направите всичко възможно за по скорошното изпълнение на настоящето, поздравляваме Ви.
Почетенъ Прѣдседатель: Р. В. Радевъ Прѣдседатель: Конст. х. Калчовъ Подпрѣдседатели: Тодоръ Гатевъ Петръ Зографски Касиеръ: Хр. Господиновъ Секретарь: Тодоръ Н. Бойчевъ
Членове: Дим. Тончевъ, Ив. Андоновъ, Ив. Стояновичъ, Ил. Куртевъ, Ст. Салабашевъ, Тод. Ив. Мумжиевъ, Тане Пѣевъ.