Хамбарлийски надпис

Inscription 1: -------------- [ο Κρουμος ο] [ά]- ρχον ??ΒΗΝΝΟ. ε- ξήλθεν ης (Κονσταν)ηνόπο- (λη)ν (με τον λαόν) αυτού. [κ]ε ο αδελφός αυ- [τ]ού ουκ εληθάρ- [γ]ησεν αυτόν κε εξήλ- [θ]εν κε έδοκε[ν] αυτόν ο θεό- ς κε τόπ[ου]ς κ[ε] κάσστρα ερ- ήμοσεν [τ]άδε την Σερδη- κήν, την<ν> Δεβελ- τόν, την Κονστα- ντήαν, την (Βερσ)ηνι- κίαν, Αδρηαν[ού]- πολην. Το?ύτα (ερυμνά) τα κάστρα [έ]λαβε- ν. τα δε λυπά κ[άσ]- τρα έδοκεν ο θε[ό]ς φόβον κε ά[φ]ηκ- [α]ν κε έφυγαν κ- ε ο κά[τ]ου τόπος (ουκ) λ- ηθάργησεν τον τό- πον τούτον, <τ> όπου ε[ξ]ή- λθε(ν με) τον όλον λαόν κε έκ(α)ψ(εν τα) χορήα ημόν<ν> α[υ]- τό(ς) ο γέρον ο βασηλεύ[ς] ο φαρακλός [κ]ε επήρεν όλα κε τους όρκους ε- λησμόνησεν κε εξ- [ή]λθεν επή (αυτόν) ο άρχον <ο ά> ο Κρο[υ]μος προς [τ]ο πολ(εμήσε) [κε τον βασ]ηλέ[α] ε[νίκησεν? εφόνευσεν?] ΟΝ?Ε .. κε απήλθεν ήνα ...... [κ]ε ερήμ(ο)σα την Inscription 2: --------------- .Δ......... ΙΣΙΑΝΕΧ.Ι. ΤΟΝΑ . ΛΕ... ΤΟΝ ΚΑΥΧ.... ΟΝ ηνα Ι..... ΑΟΝΙΤΟΣ.... ΡΗΑ.Ν..ΤΟΝ... ..ΤΟ...Ν εποησα τον αδελφον μου κ- ε ο στρατηγος ο Λεον ηνα ην υποκατο αυτ- ου. Απο Βεροην κε Δ....ΟΔΥΚΑΤΟΥΣ Δ- ουλτροηνους εσστην προτος ο Τουκος ο η[ζ-] ουργου βουληα δ[ηα] το δεξηον με[ρος κ-] ε ο Βαρδανης κε ο Η- ανης υ στρατηγυ υπ[ο-] κατου αυτου κε δη[α τ]ο αρηστερον μερ[ο-] ς του σαρακτου μου την Ανχηαλον, την Δεβελτον, την Σοζ- οπολην, την Ρανουλ- ην εστην κεφαλη ο Η- ραταης ο βοηλα καυχ- ανος κε ο Κορδυλης κε ο Γρηγορας υποκατο του στρατηγυ.
Inscription 1: -------------- [Крум архонтът сюбиги излезе с войската си срещу Адрианопол] и брат му не го забрави, но излезе и той. И Бог[2] му (т.е. Крум) даде да опустоши следните места и крепости: Сердика, Дебелт, Констанция, Версиникия, Адрианопол. Тези мощни крепости той превзе. А останалите крепости Бог даде (т.е. вдъхна) страх и те (т.е. гърците) ги напуснаха и избягаха в долната земя (т.е. дн. Турска Тракия). Той не забрави тази земя, откъдето беше излязъл с цялата си войска и беше изгорил нашите земи сам старикът император, плешивият, и завзел беше всичко и беше забравил клетвите, и излезе срещу него архонтът Крум, за да воюва.......и отиде, за да.......опустоших...... Inscription 2: --------------- … направих моя брат, а стратегът Лъв да бъде нему подчинен. От Бероя… Дултроини е пръв Тук ичургу боилът за дясната страна, а стратезите Вардан и Яни нему подчинени. За лявата страна на моята войска: за Анхиало, Дебелт, Созопол, Ранули, е главатар Иратаис боила капханът, а Кордил и Григора нему подчинени стратези.