Самуилов надпис (с. Герман)

✚ Въ имѧ ѡт҃ьца и съ- и҃на и Ст҃аго Доу҃ха а- ꙁъ, Самоипъ рабъ б҃ж[и полагаѫ памѧть [ѡц ꙋ҃ и матери и брат[оу н а кръ҃стѣхъ сих[ъ се имена оусъпъш[ихъ ни- кола рабъ бж҃и [риѱими- ѣ, давдъ написа[но се въ лѣто отъ сътво[рениѣ миро у ҂ꙅ҃⁖ф҃а҃· инъди[кта ꙅ҃]
В името на Отца и Сина и Светия Дух, аз Самуил, раб божий, полагам помен на баща [си] и майка (си) и брат [си] на този кръст. Това са имената на покойните: Никола раб божий, [Рипсими]я, Давид. Написа се в годината от сътворението на света 6501 [992/93], индикт [6]
Last update: 19.12.2020