Наръшки надписи

a) Ετου[ς α]πο κτ(ισεως) κ(οσμου) ςυιβ', ιν(δικτιωνος) ζ' δρος Ρωμαιων κ(αι) Βουλγαρ(ων) επι Συμεον εκ ϴ(εο)υ αρχ(οντος) Βουλγαρ(ων) επι Θεοδωρου ολγου τρακανου επι Δριστρου κομιτου b) [δρο]Σ ΡΩΜ[αιω]Ν ΚΑΙ ΒȢΡΓΑΡ[ων] ...............ΘΥ.........ΒΟΥ... ...............ΓΟΥΤΡΑΚΑΝΟΥ ...............ΟΥΚΟΜΙΤΟΥ
Лето 6412 от сътворението на света [904 г.], индиктион 7. Граница на ромеи и българи при Симеон, архонт от Бога на българите, при Теодор олгу таркана и при Дристър комита
Last update: 15.11.2020