PDF

Сабята от гроб № 27 на старобългарския некропол при Нови пазар (2010)

PDF

Езическа България: власт и общество (2017)

PDF

Златното съкровище от Надсентмиклош (2017)

PDF

Куберовите българи и техните потомци (2020)

PDF

Надписътъ на Мадарския конникъ (1928)

PDF

Стопанската култура на прабългарите (презъ V - XIV векове) (1926)

PDF

Бележки върху веществената култура на Старо-българското ханство и основанието му въ Европа (1902)

PDF

Паметници на прабългарското езичество (1999)

PDF

Мадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа (1956)

PDF

Чаши отъ черепи у прабългаритѣ (1926)

PDF

Съкровището на кан Кубрат (2017)

PDF

Вѣрата на първобългаритѣ (1939)

PDF

Мадарскиятъ конникъ – Популярно изложение съ 15 образа (1925)

PDF

Юбилеенъ сборникъ Плиска—Преславъ, часть III (1929)

PDF

Мадара. Разкопки и проучвания. Книга II (1936)

PDF

История на българския народъ. Часть първа (1943)

PDF

Военното дѣло на прабългаритѣ (1938)

PDF

Мадаро-могилското плато (1932)

PDF

Абхазо-български средновековни антропонимични паралели (2015)

PDF

Колонизацията като целенасочена политика на българската държава през VII - Х век (2019)