PDF

Вѣрата на първобългаритѣ (1939)

PDF

Мадарскиятъ конникъ – Популярно изложение съ 15 образа (1925)

PDF

Юбилеенъ сборникъ Плиска—Преславъ, часть III (1929)

PDF

Мадара. Разкопки и проучвания. Книга II (1936)

PDF

Годишникъ на Народния археологически музей. Книга VII (1942)

PDF

История на българския народъ. Часть първа (1943)

PDF

Военното дѣло на прабългаритѣ (1938)

PDF

Мадаро-могилското плато (1932)

PDF

История на града Видинъ и неговата область (Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Орѣховско, Вратчанско, Фердинандско, Берковско и Крайна) (1932)

PDF

Изложба „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014) (2014)

PDF

Пеперудите в България. Фотографски полеви определител (2022)

PDF

Добруджанското деспотство (2009)

PDF

Библиография на лесовъдската книжнина (1937)

PDF

Албум „БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“ (2018)

PDF

Североизточната археологичвска граница Североизточната археологичвска граница на Първото българско царствона Първото българско царство (1955)

PDF

За един тип сабя от Ранното българско средновековие (1995)

PDF

Колекция средновековно въоръжение VII-XVII век (2017)

PDF

A medieval sabre and a knife from the exhibiton of the National museum of history in Sofia (2013)

PDF

Early medieval Bulgarian Seals from an Auction (2014)

PDF

Вторични могилни гробове със стремена от южноруските степи (VІ–VІІ в.) (2013)