PDF

Стопанската култура на прабългарите (презъ V - XIV векове) (1926)

PDF

Бележки върху веществената култура на Старо-българското ханство и основанието му въ Европа (1902)

PDF

Паметници на прабългарското езичество (1999)

PDF

Мадарският конник. Проучвания върху надписите и релефа (1956)

PDF

Чаши отъ черепи у прабългаритѣ (1926)

PDF

Съкровището на кан Кубрат (2017)

PDF

Bulgarica. Время и пространство Болгарской цивилизации (2012)

PDF

Вѣрата на първобългаритѣ (1939)

PDF

Мадарскиятъ конникъ – Популярно изложение съ 15 образа (1925)

PDF

Юбилеенъ сборникъ Плиска—Преславъ, часть III (1929)

PDF

Мадара. Разкопки и проучвания. Книга II (1936)

PDF

Годишникъ на Народния археологически музей. Книга VII (1942)

PDF

История на българския народъ. Часть първа (1943)

PDF

Военното дѣло на прабългаритѣ (1938)

PDF

Мадаро-могилското плато (1932)

PDF

История на града Видинъ и неговата область (Видинско, Кулско, Бѣлоградчишко, Ломско, Орѣховско, Вратчанско, Фердинандско, Берковско и Крайна) (1932)

PDF

Изложба „Ненадминат по сила и ненадминат по храброст“ Българският цар Самуил († 1014) (2014)

PDF

Пеперудите в България. Фотографски полеви определител (2022)

PDF

Добруджанското деспотство (2009)

PDF

Библиография на лесовъдската книжнина (1937)